logo

Berat Kandili duası...

İlim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 1986'da Ankara Özelif'te yapmış olduğu Berat Kandili sohbeti ve kandil duasını istifadenize sunuyoruz.

....Rabbimiz bundan önceki ömrümüzde bilerek bilmeyerek yaptığımız her çeşit hata, kusur, isyan, günah, kabahat... ne varsa hepsini afv u mağfiret eylesin...

Bizi kendi yoluna hakîkî bir dönüşle dönen, tevbe-i sàdıka ile tevbe eden, tevbe-i nasuh ile tevbe eden kullarının zümresine dahil eylesin...
Bundan sonraki ömrümüzde günahlara bizi bulaştırıp, yüzümüzü kara eylemesin.

Rızasına uygun sàlih ameller işlemeyi nasib eylesin... Hepimizi takvâ sıfatıyla zînetlendirsin...
Hepimiz, Allah’tan korkan, rızasını arayan, cennetini elde etmeğe çalışan, cehenneme düşmemek için uğraşan gayretli müslümanlardan olalım...

Allah-u Teàlâ Hazretleri cümlemizin vücutlarımıza sıhhat u âfiyetler ihsân eylesin...
Hastalarımıza şifalar ihsân eylesin... İçimizde her birimizin gönlünde bazı dertler, bazı istekler, bazı sıkıntılar vardır, Rabbimiz hepsini biliyor.
Gönüllerimizin muratlarına şu mübarek gecede cümlemizi nail eylesin... Korktuklarımızdan cümlemizi emniyette eylesin...

Rızasına uygun ve mes’ud ve bahtiyar kullar olarak yaşamayı nasib eylesin... “Allah’ın öyle kulları vardır ki Allah onları afiyet üzere yaşatır, afiyet üzere öldürür, afiyet ile cennetine sokar.” buyuruyor Peygamber Efendimiz.
Rabbimiz bizi o afiyet ehli kullarından eylesin... Dinde ve dünyada ve ahirette afiyet sahibi eylesin... Elemlere, kederlere uğratmasın...
Beldelerimizi ve sâir müslüman kardeşlerimizin beldelerini, her çeşit afetlerden, felâketlerden, musibetlerden, dertlerden, kıtlıklardan, sellerden, fırtınalardan hıfz eylesin... Bilhassa düşman istilasından korusun...
Bizim gafletimizden, tembelliğimizden dolayı düşmanlarımız çok ileri gitti, teknik ve teknolojik ilerlemelerle bize hakim oldular. Dünyanın geniş yerlerine sahip oldular; uçakları var, topları var, elektronik cihazları var...

Bizim de Rabbimiz var, boynumuz bükük, Rabbimiz bize yardım eylesin... Bizi gafletten ikaz eylesin...
Bizi çalışkan kullar eylesin... Bizi ilmen de kâfirlerden geride bıraktırmasın... Teknoloji bakımından da geri bıraktırmasın... Kimsenin önünde hor ve zelil eylemesin...
Kimseye karşı boyun büktürüp el açtırmasın...
İki cihanda azîz eylesin... Kâfirlere karşı bizleri mansur ve muzaffer eylesin...
Nusretiyle te’yid ve takviye eylesin... Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibadetinde bize tevfîkini refîk eylesin

Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübâreke ki buyurun:

“—Eşhedü en lâ ilâhe illa’llàh, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlühû!”diyerek iman-ı kâmille, cennetteki köşklerimizi, bahçelerimizi, havuzlarımızı, hurilerimizi göre göre ruh teslim etmeyi nasib eylesin...

Cehennemine hiç sokmadan lütfuyla, keremiyle cennete ilk girenlerden eylesin... Cennet içre cemâl-i bâkemâlini müşahede edecek, bu dünyada ayın on dördünü gören insanlar gibi ahirette Rabbini görecek kullarının zümresine bizleri de dahil eylesin...
Namazsız kardeşlerimizi namaza başlattırsın...
Kötü huyları olan kardeşlerimizi kötü huylardan kurtarsın... Haramlara bulaşmış kardeşlerimizi haramlardan kurtarsın...

Cümlemizi helâl rızıklarla perverde eylesin... Helâl, bol kazançlar nasib eylesin... Helâl kazançlarımızla kendi yolunda sadakalar, zekâtlar, hayırlar yapmayı nasib eylesin...
Rızasına vâsıl olmayı nasib eylesin...
Rabbimiz cümlemizin gönül gözümüzü açsın... Basîretimizi Küşâde eylesin... Hakkı hak olarak görüp ona tâbî olmayı nasib eylesin... Bâtılı bâtıl görüp, ondan uzak durmayı nasib eylesin...
Dinde cümlemizi fakih eylesin...
Cümlemizi hayırlı ilimlerle mücehhez eylesin...

Rızasının dairesinden dışarıya adım attırıp ayak bastırmasın...
Her işimizi, إِلٰـهِي أَنْتَ مَقْصُودِي، وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي (İlâhî ente maksùdî ve rıdàke matlûbî) diyerek, rızasına uygun yapmak niyetinde eylesin...
Çok hayırlı işlere cümlemizi muvaffak eylesin...
Bütün insanlığa, bilhassa memleketimizin fertlerine ve müslümanlara çok faideli olmayı, hayırlar yapmayı cümlemize nasib eylesin...
Biz öldükten sonra da, arkamızdan hayırları defterlerine yazılanlardan eylesin...
Arkamızdan bizi hayır dualarla anacak evlatlara, nesillere, zürriyetlere, arkadaşlara, dostlara sahip eylesin... Kabrimize böyle sevaplar yığılıp gelenlerden eylesin... Dualarımızı lütfuyla, keremiyle, kardeşlerimizin okumuş olduğu hatimler hürmetine kabul eylesin... Ve bu gecenin feyzinden, bereketinden cümlemizi müstefîd eylesin...
Ve bu gece hürmetine kabul eylesin... Ve bu ay Peygamber Efendimiz’in ayıdır, bu ayın sahibi Peygamber Efendimiz hürmetine kabul eylesin..

Ve bi-hürmeti hatmi’l-kur’âni’l-azîm, ve bi-hürmeti esrâri sûreti’l-fâtihah!

23. 04. 1986 -Özelif / ANKARA

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.A.)